Historie SDH

HISTORIE SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KYŠICE

1898

založení SDH 2.listopadu; zakládající členové: starosta obce František Jílek starší č.p.9, který se zároveň stal prvním starostou sboru, Vojtěch Nový č.p.33, Vojtěch Nový č.p.34 (ostatní členové mi bohužel nejsou známi, jelikož se ztratila hasičská kronika a není z čeho čerpat. Pokud byste měli nějakou písemnost z této doby, rád informace doplním) ; obec koupila novou dvouproudní stříkačku za cenu 1230 zlatých, která se osvědčila při požárech jak u nás, tak i v obcích sousedních; postavení hasičské zbrojnice (kůlny) na návsi

1899-1914

v této době se pravděpodobně postavila "turnovačka" - zařízení hodící se při cvičení s žebříky a na vysušování hadic

1914-1918

úpadek sboru díky 1.světové válce

1922

citát z kroniky obce: "Sbor tento skládá se ze všech tříd občanstva bez rozdílu politického přesvědčení v každé době ochotných mladých lidí, majících pevnou vůli a odhodlanost chrániti životy a majetek tak těžce nabývaný, a proto zasluhuje vděčnost, lásku a podporu všeho občanstva."

1923

oslava 25. výročí při veřejném vystoupení 13.května (oslavná řeč bývalého učitele Karla Tykvarta k domácímu členstvu a k okolním sborům); finanční pomoc obce 1.000Kč (+ malá částka od SDH) na nákup 220 metrů nových hadic

1925

Podle dochované pokladní knihy sbor pořádal Hasičský ples a Mikulášskou zábavu, dále zajišťoval požární hlídky při veřejných vystoupeních. Také zasahoval při požárech nejen v obci, ale i v Hrádku a Ejpovicích. Další události: dar obce 3.085 Kč 60 haléřů na nákup 125 metrů nových hadic; zřízení odboru pro samaritánskou službu při sboru hasičském a nákup tří tašek s léky a obvazy po 200 Kč na první pomoc při úrazu - službou samaritánskou pro prvopočátek byli pověřeni: p.František Šik čís.50 ustanovený pro dolejšek obce, p.Josef Šnepergr (?? Šneberger ??) čís.31 pro střed obce, p.Václav Šedivec čís.65 pro nejhořejší část obce.

1926

zásah při požáru v Dýšiné. Požární hlídky při veřejných akcích. Silvestrovská zábava a dvě další.

1927

oslava výročí sboru 10.července - 29 let, veřejné vystoupení, ukázka pohotovosti a zdatnosti

1928

večírek na oslavu 30.let trvání sboru, požár v Dýšiné, požární hlídky

1930

Hasičský ples, zásah v Červeném Hrádku, požární hlídky

1931

10.ledna Hasičský ples, požární hlídky, koupě nových pracovních obleků pro sbor za 1.713 Kč

1932

9.ledna Hasičský ples, 17.dubna divadelní představení sehrané sborem hasičů v Lidovém domě, požární hlídky

1933

11.února Hasičský ples, požární hlídky

1934

10.února Hasičský ples, požární hlídky

citát z kroniky obce: "Na podzim v r.1934 zakoupil místní sbor dobrovolných hasičů pro veškeré občanstvo pěkný pohřební vůz nákladem 7.500 Kč a utvořil družstvo s přihlášených členů pro užívání vozu. Na 1 podíl připadá 80 Kč. Přípřež uvolil se pro začátek dodávati p.František Jílek čís.9 mladší a čištění vozu převzal p.Karel Šnajdr, stávající obecní strážník čís.88. Vůz tento uschován jest v místní hasičské kůlně.

1935

19.ledna Hasičský ples, 31.prosince taneční zábava, požární hlídky

1936

22.února Hasičský ples, požární hlídky

1937

12.února Hasičský ples, Silvestrovská zábava, požární hlídky

14.září v Lánech zemřel náš první československý president Tomáš Garrigue Masaryk. V předvečer pohřbu 20.září byl nařízením zemské hasičské jednoty zapáleny v celé republice ohně včetně Kyšic. Dále sbor společně se Sokolem pořádal smuteční schůzi, 21.září v den pohřbu presidenta osvoboditele stála po celý den u pomníku našich padlých čestná stráž složená ze dvou členů hasičského sboru a dvou členů Sokola.

1938

15.ledna Hasičský ples, požární hlídky, vyčerpání studny

citát z kroniky obce: "13.4.1938 usneslo se obecní zastupitelstvo ve své schůzi zakoupiti motorovou stříkačku s motorem 46 koňských sil, dvouproudní, se sanitním autem sedadla po obou stranách s dveřmi od zadní strany nákladem 52.000 Kč. Úhrada vezme se s fondu pro zakoupení stříkačky, který dosáhl v r. 1938 výše 50.000Kč; motorová stříkačka se sanitním autem v r. 1938 zakoupena a svému účelu odevzdána. ????stříkačka - výrobek firmy Smekal Praha, auto - Praga RN????

V roce1938 zemřel p.František Jílek čís.9, který byl koncem 19. a začátkem 20. století starostou obce, zakládajícím členem a prvním starostou Sboru dobrovolných hasičů Kyšice

1939

14.ledna Hasičský ples, pomoc při sehrání divadelní hry "Robota", vyčerpání studní, odvážení nemocných do nemocnice, 19.listopadu taneční zábava, požární hlídky

1940

27.ledna ples, odvážení nemocných do nemocnice, čerpání vody ze studní a sklepů, požární hlídky, prodej fotografií sboru

1941

18.ledna Hasičský ples, 30.března taneční zábava, 6.dubna divadelní představení, odvoz občanů k lékaři, požární hlídky

1942

požární hlídky, přeprava osob do nemocnice, nákup nové výzbroje

1943-1945

26.července 1943 začal na hranici katastru Kyšic a Dýšiné hořet vagon se zbrojním materiálem. Byl oddělen a kyšickým sborem uhašen vodou z potoka pod železničním mostem. 3.června 1944 znovu hořel vagon u nákladního vlaku, hasit přijely sbory z Kyšic, Ejpovic a Rokycan.

citát z kroniky obce: "Během války a následkem nedostatku všeho zvyšována byla ostražitost proti ohni a nejvíce rozkazů "shora" a nařízení, patřilo Sboru dobrovolných hasičů, který jako policie požární měl vše splnit. Slovo dobrovolný, mohl docela vypustit, neb každé neuposlechnutí bylo u pánů správy německé trestané jako sabotáž. Musel sbor přehlížeti komíny, později půdy, je li tam připraven písek, voda, plácačky apod. Na časté schůze do Plzně voláni činovníci, nejvíce času i zodpovědnosti v těchto válečných letech zažil Josef Jílek č.75 tesař, který byl po dobu války velitelem sboru. Co tu cvičení členstva po vzoru německém, které pěkné večery místo odpočinku naši mladí synkové při zemědělství do tmy konali, vyčerpávalo síly činovníků! Dle německé přehlídky hasících strojů motorových, určena naše obec za středisko silných strojů v okruhu okolí v případě velkého náletu na město Plzeň. Byly to sbory: Dobřív, Kyšice, Lipnice, Plasy, Plzenec, Radnice, Rokycany a Šťáhlavy. Zde v Kyšicích po seskupení na rozkaz měly čekat na telefonické zavolání, kde se mají zúčastnit záchranných akcí."

Během roků války se tento sraz sborů v Kyšicích udál několikrát cvičně za dozoru německých orgánů, ale bohužel i při opravdových náletech, kdy to bylo pro všechny sbory velmi nebezpečné.

V roce 1945 brzy po osvobození byl Sbor dobrovolných hasičů jedním z prvních fungujících spolků a už 24.června uspořádal taneční zábavu, kterých bylo tento rok více.

1946

19.ledna Hasičský ples; 11.srpna taneční zábava; divadelní představení "Stojí hruška"; tento rok bylo také velmi mnoho zábav a jiných veřejných akcí, na kterých měl sbor požární hlídky; opravovala se technika;

1947

11.ledna Hasičský ples; 16.března taneční zábava; oprava auta za 5.000,-Kč; odvoz nemocných do nemocnice; odvoz občanů dle potřeby; požární hlídky; 28.října taneční zábava;

1948

10.ledna Hasičský ples; oprava auta cca 2.000 Kč; odvoz občanů dle potřeb; 20.března Josefovská zábava; 16.května hasičská soutěž v Kyšicích.

1949

5.února Hasičský ples; odvoz občanů sanitním autem dle potřeb; spolupráce se Sokolem na Mikulášské nadílce

1950

okrskové závody v Chrástu, odvoz občanů dle potřeb; oprava techniky

1951-1962

odvoz občanů a lékaře dle potřeb

1963-1974

O této době se dochoval pouze jeden doklad a to pokladní kniha (pokud někdo máte i něco jiného rád si to ofotím), ve které je evidováno cca 44 členů.

Činnost sboru byla asi malá - udržování techniky a pomoc v obci.

1975

Podle zápisu v obecní kronice se tento rok obnovila činnost sboru po 8 letech. Hlavní zásluha za tuto situaci je přisuzována nově příchozímu členovi Janu Linhartovi ve funkci náčelníka, Ladislavu Mourkovi, předseda SDH, a Václavu Šrámkovi - vedl družstvo žáků. Bylo sestaveno družstvo mužů, které vyhrálo hned na své první soutěži v Chrástu. Po dalších úspěšných soutěžích stoupl zájem o činnost ve sboru mezi mladými a v krátké době bylo sestaveno i družstvo žáků. Akce: zájezd žáků do Horšovského Týna a Klenčí pod Čerchovem, okresní soutěž Zbůch.

1976

Národní výbor daroval SDH 20.000 Kčs, za které byly nakoupeny nové stejnokroje pro družstvo žáků a jiné potřebné vybavení (??? nákup přívěsného požárního vozíku PPS12 včetně čerpadla ???). Akce: okresní soutěž Manětín, okrsková soutěž, oblastní soutěž Dobřív, družstvo žáků se zúčastnilo soutěže Plamen v Přehýšově a letního tábora v Dolní Bělé. V suchém létě bylo 9 zásahů u požárů: kůlna v Chrástu, opakovaný lesní požár v Zábělé, Ejpovicích a Huti, opakovaný požár stráně u kolejí v Kyšicích. Sbor po delší přestávce pořádal 20.ledna svůj ples. Celý rok intenzivně probíhalo cvičení na soutěž, stavební oprava zbrojnice a údržba techniky

1977

Sbor plní své obvyklé úkoly - údržba techniky, cvičení, čerpání studny, činnost s mládeží. Akce: 19.2. Požární bál, dozor při "májce", okrsková soutěž Zruč, Memoriál Černotín, Memoriál Vojtěcha Pokorného, noční jízda Plasy, propláchnutí kanalizace "na Rafandě", Memoriál Ládi Boháče Chrást

1978

Sbor má 60 členů, předseda Ladislav Mourek, náčelník Jan Linhart. Díky snaze členů (jakých????) sbor získal starší, ale zachovalý skříňový automobil Praga RN. Po jarních povodních sbor pomáhal vyčerpávat zatopené studny a sklepy. Akce: Memoriál Černotín; 21.ledna Požární ples; okrsková soutěž

1979

Akce: výlet na Orlík 4.srpna - 15 dospělých + 3 děti, Memoriál Chrást 8.září, soutěž v Černotíně, taneční posvícenecká zábava organizovaná sborem 27.října.

1980

Sbor se zúčastnil několika požárních soutěží a kromě svých obvyklých aktivit údržba techniky, výcvik členů, zorganizoval zájezd do Prahy (technické muzeum, ZOO, letiště), oheň při májce, soutěž Dnešice, okresní soutěž v Dobříši. V kronice byla oceněna práce Jana Linharta a Josefa Tikala. Počet členů sboru 55.

1981

Sbor měl cca 54 členů. Akce: Hasičský bál, čerpání sklepů a studní při povodni, hra Plamen pro žáky, 13.června zájezd dětí na Karlštejn, Den dětí s technikou, táborák u "májky", účast na několika požárních soutěžích - okrsková soutěž Chrást 3.místo; sběr železného šrotu

1983

Provádění údržby techniky. Akce: 5.února Hasičský bál, bojové cvičení Dýšina, příprava a dozor při májce, okrsková soutěž.

1984

Sbor prováděl obvyklé aktivity: údržbu techniky, cvičení.Akce: 3.února Hasičský ples, cvičení v mrazírnách, příprava a dozor při májce, okrskové cvičení Senec, soutěž Dnešice, požár u kravína.

1985

Poplachové cvičení ve Zruči

1986

25.listopadu zájezd do Prahy; sběr železného šrotu; 26.června soutěž v Dnešicích

1988

26.srpna soutěž v Dnešicích, výlet výjezdního družstva

1993

19.ledna zásah u požáru domku č.p.46 - požáru se zúčastnilo několik sborů, bohužel shořela celá střecha.

1994

Byl změněn název na "Hasičská jednota Kyšice". Velitelem byl Jan Linhart, starosta Ladislav Mourek, pokladník Miroslav Racek, preventista Miroslav Mašek, jednatel Jindřich Rott, člen výboru Jiří Duspiva.Vzhledem k množství a stavu techniky je činnost velmi omezená.

1996

Obec provedla opravu hasičské zbrojnice.

1997

Dokončení opravy hasičské zbrojnice obcí.

2000

Obec provedla opravu krovu a střechy a okapů staré hasičské zbrojnice na návsi za 85.000,-Kč.

2006

Sbor má pouze 4 členy L. Mourka, M. Maška, V. Šedivce, J.Tikala, kteří pouze provádí nutnou údržbu staré techniky.

2008

20.března na pozvání O.Velického a M.Maška schůze původních členů a nových příznivců sboru, kde jsme se dohodli na obnovení činnosti.

12.června ustavující schůze, přijetí nových členů a zvolení výboru: starosta O.Velický, velitel M.Mašek, jednatel J.Navrátil, hospodář M.Vainar, strojník-řidič R. Šneberger, čestný starosta Ladislav Mourek . V průběhu léta přijato dalších 8 mladých členů - to je celkem 19 členů. Starostka obce Jana Hradská a zastupitelstvo souhlasí s investicemi do sboru: 1) oprava hasičské stříkačky PS12 20.000,-Kč 2) nákup hasičských uniforem cca 15.000,-Kč 3) po nabídce obce Chrást nákup hasičské cisterny CAS25-Škoda 706 "trambus" 30.000 Kč (9.října odvoz do Kyšic).

17.-18.října se 4 členové zúčastnili školení velitelů a strojníků.

28.října první cvičení s novou i starou technikou.

20.listopadu pomoc při požáru stohu v katastru obce.

6.prosince výroční schůze k oslavě 110.výročí založení SDH, zároveň výstava o historii a současnosti hasičů v Čechách a večer taneční zábava.